Piše: advokat Anja Kurteš

Pre nekoliko nedelja, pisali smo o zakonskoj proceduri dodele nacionalnih frekvencija radio i televizijskim emiterima, u svetlu dodele preostale, pete, frekvencije sa nacionalnom pokrivenošću.

Ovih dana je ta tema ponovno aktuelna, s obzirom na to da se u nekim medijima može pročitati/videti da je REM (Regulatorno telo za elektronske medije) probio rok za dodelu frekvencije, te da je taj rok istekao 26. novembra. Sa druge strane, iz REM-a navode da ne postoji rok za dodelu, jer Zakon o opštem upravnom postupku ne propisuje nikakav rok u tom smislu.

Međutim, šta kaže zakon i ko je u pravu, kao i odakle se pojavio baš 26. novembar kao datum kada je trebalo da saznamo da li će i kome biti dodeljena peta frekvencija, potrudićemo se da otkrijemo u nastavku teksta.

Ukratko rečeno, procedura za dodelu nacionalne frekvencije izgleda tako što REM najpre raspiše oglas da dodelu, potom se zainteresovani kandidati prijavljuju, nakon čega REM utvrđuje i objavljuje listu kandidata čije su prijave potpune i blagovremene, i konačno, nakon većanja donosi odluku o izdavanju dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću.

Dakle, da bi se uopšte ušlo u proceduru dodele nacionalnih frekvencija, najpre je potrebno da REM objavi oglas o raspisivanju javnog konkursa. S tim u vezi, Zakonom o elektronskim medijima, i to članom 93, propisano je da se oglas kojim se raspisuje javni konkurs za izdavanje dozvola objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i da taj oglas, između ostalog, sadrži i rok za donošenje odluke po raspisanom javnom konkursu. Sa druge strane, članom 83. istog Zakona, propisano je da, ukoliko je zahtev potpun, REM izdaje dozvolu za pružanje medijske usluge i upisuje je u Registar medijskih usluga u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Po svemu sudeći, Zakonom o elektronskim medijima je ostavljeno samom REM-u da prilikom raspisivanja javnog konkursa odredi i rok u kom će doneti odluku po tom konkursu, ali koji ne može biti duži od 30 dana.

Čini se, po objavljenim dokumentima, da je tako bilo i u ovom slučaju. Naime, REM je 12. avgusta ove godine u „Službenom glasniku RS“ br. 90/2022 objavio oglas o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije. Drugim rečima, 12. avgusta je objavljen konkurs za dodelu pete nacionalne frekvencije, a rok za prijavu na konkurs je iznosio 60 dana. U tački 5. uvodnog dela tog dokumenta je navedeno da će Regulatorno telo za elektronske medije odluku po raspisanom javnom konkursu doneti u roku od najkasnije 30 dana od dana objavljivanja liste svih podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku. Ta lista je, po propisima, trebalo da bude objavljena 26. oktobra, odnosno 15 dana od dana isteka roka za prijavu na konkurs, ali je objavljena sa pet dana zakašnjenja – 31. oktobra.

Prema tome, po zakonskim rokovima, i rokovima navedenim u javnom konkursu, odluka o dodeli nacionalne frekvencije je trebalo da bude objavljena u roku od 30 dana od objave liste prijavljenih kandidata, a lista je trebalo da bude objavljena 26. oktobra. Na ovaj način smo dobili odgovor zašto se baš 26. novembar pominjao u javnosti kao rok za odluku.

Međutim, šta kaže Zakon o opštem upravnom postupku (ZOUP)? ZOUP se, kao što mu i ime kaže, bavi opštim upravnim postupkom. To je zakon koji u najopštijem smislu reguliše upravni postupak, a posebni upravni postupci, iako mogu biti u određenom smislu drugačiji, ne smeju odstupati od njegovih načela. U tom smislu, tačno je da ZOUP ne pominje REM, niti rokove za dodelu nacionalne frekvencije, ali je to zbog toga što je upravni postupak koji REM primenjuje regulisan pre svega Zakonom o elektronskim medijima. Ipak, ZOUP propisuje rok za izdavanje rešenja, i on iznosi 30 dana od dana pokretanja postupka, ako organ odlučuje neposredno. Kako REM odluku o dodeli nacionalne frekvencije donosi u formi rešenja u postupku neposrednog odlučivanja, stiče se utisak da i ZOUP, kao i Zakon o elektronskim medijima, propisuje rok od 30 dana za donošenje odluke.

Sve u svemu, izvesno je da rok postoji, a da li je on obavezujući ili instrukcioni predstavlja posebnu temu, koju ćemo možda obraditi u nekom od narednih tekstova. Iz REM-a kažu da se odluka o dodeli nacionalne frekvencije može očekivati do kraja godine, te nam ostaje da vidimo da li će i ko dobiti, sada već čuvenu, petu frekvenciju.